Po zaregistrovaní na našom eshope získavate u nás stálu zľavu 5%, až kým nedosiahnete ďalšiu úroveň zľavy :)

Ochrana osobných údajov GDPR

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť LITTLEFEET. SK s.r.o., so sídlom J. Zemana 95, Trenčín 911 01, IČO: 52 017 966, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, Vložka číslo:  37254/R, zastúpený: Mgr. Martina Širilová – konateľ, kontaktné údaje: email info@littlefeet.sk, telefónne číslo +421908104753 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: LITTLEFEET. SK s.r.o., so sídlom J. Zemana 95, Trenčín 911 01, IČO: 52 017 966, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, Vložka číslo:  37254/R, zastúpený: Mgr. Martina Širilová – konateľ, kontaktné údaje: email info@littlefeet.sk, telefónne číslo +421908104753

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

 • 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník:

Obchodné meno:        DELNET SLOVAKIA, s. r. o.

Sídlo:                          Bratislavská 641/135A, 911 05 Trenčín

IČO:                           46 576 657

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                   v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 25863/R

Zastúpený:               Martina Tokovics

Poštový prepravca DPD:

Obchodné meno:        Direct Parcel Distribution SK s.r.o..

Sídlo:                          Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO:                            35 834 498

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 26367/B

Zastúpený:                 Ing. Peter Pavuk

Poštový prepravca Packeta Slovakia s.r.o.:

Obchodné meno:        Packeta Slovakia s. r. o.

Sídlo:                          Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO:                            48 136 999

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 105158/B

Zastúpený:                 Ing. Simona Kijonková

Poštový prepravca Slovenská pošta:

Obchodné meno:        Slovenská pošta a.s.

Sídlo:                          Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica

IČO:                            36 631 124

Právna forma:              Akciová spoločnosť

Zapísaný:                   v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 803/S

Zastúpený:                 v mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva

Dodávatelia – v prípade uplatnenia reklamácie.

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď. 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@littlefeet.sk, telefónne číslo +421908104753, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.