Po zaregistrovaní na našom eshope získavate u nás stálu zľavu 5%, až kým nedosiahnete ďalšiu úroveň zľavy :)

Vrátenie, výmena a reklamácia

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Tovar objednaný cez eshop je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v neporušenom stave, v pôvodnom obale, zabalený, poštou doporučene s uvedením nášho telefónneho čísla na adresu:

LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

alebo V RÁMCI SLOVENSKA môžete využiť službu VRÁTENIE CEZ ZÁSIELKOVŇU - SPÄTNÁ ZÁSIELKA - NEPLATÍ PRE ZAHRANIČIE. Je to najjednoduchší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob vrátenia tovaru. Tovar je potrebné zabaliť spolu so všetkými potrebnými dokumentami a odovzdať na ktoromkoľvek výdajnom mieste Zásielkovne. Nadiktujete ID nášho obchodu pre spätnú zásielku - 96853081 - NEPLATÍ PRE ZAHRANIČIE a dostanete potvrdenie o odoslaní. Na mieste nič neplatíte. Táto služba je spoplatnená sumou 2,80€ a využitím tejto služby automaticky súhlasíte s tým, že Vám bude táto suma odpočítaná od sumy na vrátenie peňazí za tovar. Pri vrátení 4 a viac položiek bude táto služba spoplatnená sumou 4€ a spätná zásielka podaná z Českej republiky je spoplatnená sumou 4,50€.

K tovaru je potrebné priložiť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať, číslo objednávky, telefonický a emailový kontakt na kupujúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.
Peniaze posielame späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy v plnom rozsahu budú zákazníkovi vrátené náklady na dopravu za objednaný tovar v sume najnižšej ceny dopravy v našom eshope (3,50€). V prípade odstúpenia od zmluvy, kedy zákazník vracia len časť objednávky, znáša náklady na dopravu kupujúci a náklady na dopravu vrátené nebudú. V prípade využitia služby spätná zásielka od Zásielkovne bude zákazníkovi odrátaný poplatok 2,80€ za túto službu.

Tovar zakúpený mimo eshopu (na predajni) NIE JE možné vrátiť. Vo výnimočných prípadoch, ak je nenosený a s pôvodnými visačkami, je možné ho po dohode vymeniť za iný do 3 dní od zakúpenia.

Výmena tovaru

Ak Vám nesadla veľkosť alebo máte záujem o iný tovar:
Nevyhovujúci tovar v neporušenom stave, v pôvodnom obale, zabalený, pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia, poštou doporučene na adresu:
LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

V našom eshope urobte novú objednávku a my Vám za vrátený tovar vrátime peniaze (do 7 dní).  Výmena zápočtom bohužiaľ, nie je možná.

K tovaru je potrebné priložiť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať, číslo objednávky, telefonický a emailový kontakt na kupujúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo má inú výrobnú vadu:
Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze a spolu s topánočkami, faktúrou, prípadne dokladom o kúpe ho odošlite poštou doporučene s uvedením nášho telefónneho čísla na adresu:
LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

Na vyriešenie reklamácie máme štandardných 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru k nám. Dovtedy musíme reklamovanú vadu odstrániť a reklamáciu vyriešiť. Ak sa tak nestane, máte právo na vrátenie peňazí. 

O vyriešení reklamácie vás budeme informovať. Nakoľko posielame každú jednu reklamáciu na posúdenie výrobcovi alebo dodávateľovi, nie sme oprávnení posudzovať reklamácie na mieste a rozhodnúť hneď. 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:
– mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
– nadmerným zaťažovaním,
– zanedbaním starostlivosti o výrobok,
– nevhodným ošetrovaním,
– chybnou manipuláciou s výrobkom,
– v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
– v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Obchodník: LITTLEFEET.SK s.r.o., IČO: 52 017 966, so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín , oddiel: Sro, vložka č. 37254/R, prevádzka Palackého 13, 911 01 Trenčín.

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob jej vybavenia.

2. Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Obchodník zodpovedá za vady tovaru a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u obchodníka podľa platného reklamačného poriadku.

4. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci. Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, vrátane práva odoprieť zaplatiť kúpnu cenu podľa § 621 ods. 2 Občianskeho zákonníka, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania veci resp. do jedného roka od dodania použitej veci.

5. Ak obchodník zodpovedá za vadu predanej veci, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 6. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

7. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

9. Reklamácie vybavuje obchodník v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka na adresu LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, IČO: 52 017 966, so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho obchodníkovi. Podobu formulára určí obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke obchodníka. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,

- doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa obchodníkovi,

- doručenie kópie faktúry resp. iného dokladu o potvrdené prevodu vydaného spotrebiteľovi (na oprávnené účely preukázania kúpy u obchodníka).  

Reklamovaný tovar doručí spotrebiteľ na adresu LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, IČO: 52 017 966, so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, poštou doporučene alebo osobne. Obchodník odporúča spotrebiteľovi zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku obchodník nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu . Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodníka na číslo 0908 104 753, prípadne na e-mail info@littlefeet.sk.

10. Obchodník je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, v čase otváracích hodín, na adrese LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Ternčín u určenej osoby v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 11. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu poštovou zásielkou, ktorú obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

12. Obchodník alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, resp. vytknutí vady vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu bezodkladne po uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady spotrebiteľom, v ktorej presne označí vady tovaru.

13. Obchodník v potvrdení o uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

14. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

15. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

16. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností podľa bodu 15. druhej vety Reklamačného poriadku.

17. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval.

18. Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi alebo osobe podľa § 622 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

19. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

20. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.

21. Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

22. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

23. Nárok na uplatnenie záruky u obchodníka môže zaniknúť:

- nepredložením dokladu o zaplatení,

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo

   bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou,

- bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

24. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak:

- obchodník vec neopravil ani nevymenil,

- obchodník veci neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,

- obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

- vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

- vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

- obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

25. Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 24. písm. d) a e) Reklamačného poriadku sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.

26. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

27. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 24. týchto Obchodných podmienok, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.

28. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

29. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9. Reklamačného poriadku vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

30. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

 

V Trenčíne, dňa 1.7.2024