Po zaregistrovaní na našom eshope získavate u nás stálu zľavu 5%, až kým nedosiahnete ďalšiu úroveň zľavy :)

Vrátenie, výmena a reklamácia

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Tovar objednaný cez eshop je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v neporušenom stave, v pôvodnom obale, zabalený, poštou doporučene s uvedením nášho telefónneho čísla na adresu:

LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

alebo v rámci SLOVENSKA môžete využiť službu VRÁTENIE CEZ ZÁSIELKOVŇU - SPÄTNÁ ZÁSIELKA. Je to najjednoduchší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob vrátenia tovaru. Tovar je potrebné zabaliť spolu so všetkými potrebnými dokumentami a odovzdať na ktoromkoľvek výdajnom mieste Zásielkovne. Nadiktujete ID nášho obchodu pre spätnú zásielku - 96853081 a dostanete potvrdenie o odoslaní. Na mieste nič neplatíte. Táto služba je spoplatnená sumou 2,80€ a využitím tejto služby automaticky súhlasíte s tým, že Vám bude táto suma odpočítaná od sumy na vrátenie peňazí za tovar. Pri vrátení 4 a viac položiek bude táto služba spoplatnená sumou 4€ a spätná zásielka podaná z Českej republiky je spoplatnená sumou 4,00€.

K tovaru je potrebné priložiť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať, číslo objednávky, telefonický a emailový kontakt na kupujúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.
Peniaze posielame späť na účet kupujúceho najneskôr do 7 dní od prijatia vráteného tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy v plnom rozsahu budú zákazníkovi vrátené náklady na dopravu za objednaný tovar v sume najnižšej ceny dopravy v našom eshope (3,50€). V prípade odstúpenia od zmluvy, kedy zákazník vracia len časť objednávky, znáša náklady na dopravu kupujúci a náklady na dopravu vrátené nebudú. V prípade využitia služby spätná zásielka od Zásielkovne bude zákazníkovi odrátaný poplatok 2,80€ za túto službu.

Tovar zakúpený mimo eshopu (na predajni, na trhu) NIE JE možné vrátiť. Vo výnimočných prípadoch, ak je nenosený a s pôvodnými visačkami, je možné vymeniť za iný, prípadne za darčekovú poukážku do 3 dní od zakúpenia.

Výmena tovaru

Ak Vám nesadla veľkosť alebo máte záujem o iný tovar:
Nevyhovujúci tovar v neporušenom stave, v pôvodnom obale, zabalený, pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia, poštou doporučene na adresu:
LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

V našom eshope urobte novú objednávku a my Vám za vrátený tovar vrátime peniaze (do 7 dní).  Výmena zápočtom bohužiaľ, nie je možná.

K tovaru je potrebné priložiť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať, číslo objednávky, telefonický a emailový kontakt na kupujúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo má inú výrobnú vadu:
Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze a spolu s topánočkami, faktúrou, prípadne dokladom o kúpe ho odošlite poštou doporučene s uvedením nášho telefónneho čísla na adresu:
LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, 0908 104 753

Na vyriešenie reklamácie máme štandardných 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru k nám. Dovtedy musíme reklamovanú vadu odstrániť a reklamáciu vyriešiť. Ak sa tak nestane, máte právo na vrátenie peňazí. 

O vyriešení reklamácie vás budeme informovať. Nakoľko posielame každú jednu reklamáciu na posúdenie výrobcovi alebo dodávateľovi, nie sme oprávnení posudzovať reklamácie na mieste a rozhodnúť hneď. 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:
– mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
– nadmerným zaťažovaním,
– zanedbaním starostlivosti o výrobok,
– nevhodným ošetrovaním,
– chybnou manipuláciou s výrobkom,
– v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
– v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť riadne očistený a suchý.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.

Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu LITTLEFEET. SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu.

Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar na reklamáciu riadne očistený a suchý. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť ihneď ako sa vada objaví, bez zbytočného odkladu. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, prípadne znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie kópie faktúry vydanej predávajúcim, alebo potvrdenia prevodu.

Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho LITTLEFEET. SK s.r.o., Palackého 13, 911 01 Trenčín doporučene. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar je možné v rámci otváracích hodín priniesť aj osobne do prevádzky LITTLEFEET.SK s.r.o. na adresu Palackého 13, 911 01 Trenčín.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, praním v práčke nevhodným čistením, bežným a mechanickým opotrebením (zodrané podrážky, špičky), zakázanými úpravami, nevhodným sušením (pri zdroji tepla), nevhodným skladovaním.

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu https://littlefeet.sk/reklamacny-formular/

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 908 104 753, prípadne na e-mail info@littlefeet.sk.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim (ošúchanie, predratie, potrhanie, prepichnutie, okopanie…),
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 12. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.15 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

 1. predávajúci chybný tovar vymení.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ nie  je možná. Výmenu je možné zabezpečiť Odstúpením od zmluvy do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným formulárom na Odstúpenie od zmluvy a zaslať na adresu predávajúceho LITTLEFEET.SK s.r.o., Palackého 13, Trenčín 911 01.

V Trenčíne, dňa 1.12.2018